Kvalita a certifikace

Kvalita výrobků firmy KORADO, a.s.

Otopná tělesa

Značka KORADO je zárukou vysoké kvality, dlouhé životnosti, špičkových technických parametrů a konkurenceschopné ceny. V současné době nabízíme systémové řešení pro oblast vytápění, jehož tradičním základem je široký sortiment deskových otopných těles RADIK, trubkových otopných těles KORALUX, designových těles KORATHERM a konvektorů KORADO. Novinkou v našem výrobním programu je ucelený sortiment lokálních větracích a rekuperačních jednotek, které významným způsobem rozšiřují výrobkové portfolio naší společnosti. Ve všech našich výrobních závodech disponujeme nejmodernější technologií v oboru, což je mimo jiné potvrzeno i udělením certifikátu, který potvrzuje soulad systému výroby s mezinárodním standardem normy ISO 9001.

Na náročném evropském trhu je vysoká kvalita našich otopných těles dále potvrzena udělením práva používat národní značky kvality RAL (Německo) a NF (Francie). Splňujeme také požadavky norem dalších důležitých trhů, např. ruského se značkou GOST, ukrajinského nebo běloruského. Tyto značky deklarují, že jsou trvale plněny stanovené požadavky na kvalitu materiálu, konstrukci, výrobu a pravidelnou kontrolu všech našich otopných těles.

Systém řízení jakosti ISO 9001 v kombinaci se značkami kvality garantuje nejvyšší stupeň v dosažení trvalé kvality výrobků i veškeré činnosti společnosti KORADO, a.s. na evropských i světových trzích.

Hygienický atest

Desková otopná tělesa RADIK v provedení HYGIENE tj. modely RADIK CLEAN, RADIK CLEAN VK, RADIK HYGIENE a RADIK HYGIENE VK byla testována ve specializovaných akreditovaných zkušebnách a získala hygienický atest ( RADIK HYGIENE - HYGIENE VK, RADIK CLEAN - CLEAN VK ) pro použití ve zdravotnických zařízeních a dalších provozech, ve kterých jsou kladeny vysoké nároky na hygienu a čistotu.

Pro desková otopná tělesa RADIK, trubková otopná tělesa KORALUX a designová otopná tělesa KORATHERM jsme získali také hygienické certifikáty vydané v Polsku Lékařskou univerzitou v Gdańsku (Katedra zdravotnických věd).

Prohlášení o vlastnostech a označení CE pro otopná tělesa

Pro otopná tělesa RADIK, KORALUX, KORATHERMkompletní sortiment konvektorů KORADO jsme vydali Prohlášení o vlastnostech, které bylo vypracováno podle nařízení Evropského parlamentu a Rady EU č. 305/2011. Prohlášení o vlastnostech nahradilo evropské Prohlášení o shodě poté, co byla zrušena směrnice ES Rady 89/106/EHS. Prohlášení o vlastnostech definuje mimo jiné charakteristické vlastnosti výrobku a jeho zamýšlené použití. Označením CE na výrobcích a v technické dokumentaci dává výrobce na vědomí, že nese plnou odpovědnost za shodu tohoto výrobku s definicí, uvedenou v Prohlášení o vlastnostech.

Certifikační proces v souladu s platnou evropskou legislativou byl realizován Strojírenským zkušebním ústavem s.p., notifikovaná osoba 1015, Brno.

Archív prohlášení o vlastnostech

Tepelné výkony

Měření tepelných výkonů všech otopných těles KORADO je realizováno v akreditovaných zkušebnách podle harmonizované normy ČSN EN 442.

Záruka

RADIK, KORALUX, KORATHERM

Poskytovaná záruční doba na těsnost a udané hodnoty tepelných výkonů a technických parametrů otopných těles umístěných v teplovodních soustavách se vztahuje na jednotlivé výrobkové řady následovně:

Záruka 10 letRADIK desková otopná tělesa
10 let od data prodeje (platí pro tělesa dodaná po 1.9.2007)
Záruka 10 letKonvektory KORADO
10 let od data prodeje na těsnost otopného výměníku, 2 roky na celý výrobek
Záruka 5 letKORALUX koupelnová otopná tělesa, KORATHERM designová otopná tělesa
5 let od data prodeje
Záruka 2 rokyKORALUX – E koupelnová elektrická přímotopná tělesa
2 roky od data prodeje

Výrobce nepřebírá zodpovědnost za deformace a poškození těles způsobené při jejich dopravě, manipulaci a skladování. Záruka se dále nevztahuje na mechanická a jiná poškození vzniklá neodborně provedenou montáží otopných těles ani na škody, které vznikly špatnou elektrickou nebo tepelně technickou instalací. Podrobné provozní a záruční podmínky včetně postupu při reklamacích jsou uvedeny v obchodně dodacích podmínkách společnosti KORADO, a.s.

Společnost KORADO, a.s. si vyhrazuje právo na změnu technických specifikací bez předchozího upozornění.

Lokální větrací jednotky

Záruka 2 rokySpolečnost KORADO, a.s., poskytuje na přístroje zákonnou záruku 2 roky, přičemž tato záruka platí jenom za předpokladu odborné instalace přístroje a správného zacházení s přístrojem.
CE logo
Prohlášení o shodě
Lokální větrací a rekuperační jednotky odpovídají ustanovení směrnice 1999/5/EU Rady Evropské unie.