Kvalita a certifikace pro výrobky značky KORADO

Otopná tělesa

Značka KORADO je zárukou vysoké kvality, dlouhé životnosti, špičkových technických parametrů a konkurenceschopné ceny. V současné době nabízíme systémové řešení pro oblast vytápění, jehož tradičním základem je široký sortiment deskových otopných těles RADIK, trubkových otopných těles KORALUX, designových těles KORATHERM a konvektorů KORADO. Novinkou v našem výrobním programu je ucelený sortiment lokálních větracích a rekuperačních jednotek, které významným způsobem rozšiřují výrobkové portfolio naší společnosti. Ve všech našich výrobních závodech disponujeme nejmodernější technologií v oboru, což je mimo jiné potvrzeno i udělením certifikátu, který potvrzuje soulad systému výroby s mezinárodním standardem normy ISO 9001.

Na náročném evropském trhu je vysoká kvalita našich otopných těles dále potvrzena udělením práva používat národní značky kvality RAL (Německo). Splňujeme také požadavky norem dalších důležitých trhů, např. ruského se značkou GOST, ukrajinského. Tyto značky deklarují, že jsou trvale plněny stanovené požadavky na kvalitu materiálu, konstrukci, výrobu a pravidelnou kontrolu všech našich otopných těles.

Systém řízení jakosti ISO 9001 v kombinaci se značkami kvality garantuje nejvyšší stupeň v dosažení trvalé kvality výrobků i veškeré činnosti společnosti KORADO, a.s. na evropských i světových trzích.

Společnost KORADO, a.s. se může pochlubit novou certifikací ISO 14001:2015, což dokazuje, že splňuje mezinárodní standardy pro řízení životního prostředí.

Tuto certifikaci získala po náročném procesu, který zahrnoval revizi a zlepšování jejích postupů a procesů týkajících se ochrany životního prostředí. 

 

 

Hygienický atest

Desková otopná tělesa RADIK v provedení HYGIENE tj. modely RADIK CLEAN, RADIK CLEAN VK, RADIK HYGIENE a RADIK HYGIENE VK byla testována ve specializovaných akreditovaných zkušebnách a získala hygienický atest (RADIK HYGIENE - HYGIENE VK, RADIK CLEAN - CLEAN VK) pro použití ve zdravotnických zařízeních a dalších provozech, ve kterých jsou kladeny vysoké nároky na hygienu a čistotu.

Pro desková otopná tělesa RADIK, trubková otopná tělesa KORALUX a designová otopná tělesa KORATHERM jsme získali také hygienické certifikáty vydané v Polsku Lékařskou univerzitou v Gdańsku (Katedra zdravotnických vědd).

 

Prohlášení o vlastnostech a označení CE pro otopná tělesa

Pro otopná tělesa RADIK, KORALUX, KORATHERM a kompletní sortiment konvektorů KORADO jsme vydali Prohlášení o vlastnostech, které bylo vypracováno podle nařízení Evropského parlamentu a Rady EU č. 305/2011. Prohlášení o vlastnostech nahradilo evropské Prohlášení o shodě poté, co byla zrušena směrnice ES Rady 89/106/EHS. Prohlášení o vlastnostech definuje mimo jiné charakteristické vlastnosti výrobku a jeho zamýšlené použití. Označením CE na výrobcích a v technické dokumentaci dává výrobce na vědomí, že nese plnou odpovědnost za shodu tohoto výrobku s definicí, uvedenou v Prohlášení o vlastnostech.

 

Certifikační proces v souladu s platnou evropskou legislativou byl realizován Strojírenským zkušebním ústavem s.p., notifikovaná osoba 1015, Brno.

Prohlášení o vlastnostech (RADIK, KORALUX, KORATHERM) 01-2018

Archív prohlášení o vlastnostech

Prohlášení o vlastnostech (RADIK, KORALUX, KORATHERM) 04-2016
Prohlášení o vlastnostech (RADIK, KORALUX, KORATHERM) 01-2015
Prohlášení o vlastnostech (RADIK, KORALUX, KORATHERM) 12-2014
Prohlášení o vlastnostech (RADIK, KORALUX, KORATHERM) 01-2013
Prohlášení o vlastnostech (konvektory) 13-2014


Tepelné výkony

Měření tepelných výkonů všech otopných těles KORADO je realizováno v akreditovaných zkušebnách podle harmonizované normy ČSN EN 442.

Záruka

Odpovědnost za vady a záruka za jakost


1. Za níže uvedených podmínek prodávající odpovídá za vady, které má zboží v okamžiku přechodu nebezpečí škody na zboží na kupujícího a poskytuje na zboží záruku za jakost.

2. Základní podmínky záruky za jakost:

a) Pro výrobky RADIK, KORALUX a KORATHERM (otopná tělesa) poskytuje prodávající záruku výlučně na těsnost a na udané hodnoty tepelných výkonů otopných těles umístěných v teplovodních soustavách. Pro výrobky RADIK je záruční doba 10 let, pro výrobky KORALUX a KORATHERM 5 let.
b) Pro výrobky KORAMONT (příslušenství k výrobkům RADIK, KORALUX, KORATHERM), pozinkovaná otopná tělesa a na vady nejmenované v bodě a) je záruční doba 30 měsíců.
c) Při použití rozdělovačů topných nákladů (v případě přivaření nebo jiného způsobu upevnění držáků rozdělovačů topných nákladů, při kterém dojde k mechanickému či jinému porušení povrchové úpravy otopného tělesa) se záruka na povrchovou úpravu a těsnost deskových otopných těles RADIK nevztahuje na plochu obou stran desky, na kterou jsou držáky upevněny, vymezenou hranicí vedoucí ve vzdálenosti 250 mm od místa mechanického nebo tepelného poškození desky (místo sváru, povrch s odstraněnou povrchovou úpravou při přípravě spoje apod.) ani na jakékoli jiné vady způsobené takovým mechanickým či jiným porušením povrchové úpravy.
Záruční doba počíná běžet vždy od data odevzdání zboží kupujícímu.

3. Práva z vadného plnění včetně vad na něž se vztahuje záruka, kupující nemá:
a) pokud při instalaci nejsou dodrženy podmínky instalace, zejména:

 • tělesa musí být instalována v uzavřené otopné soustavě s uzavřenou cirkulací teplonosné látky,
 • tělesa musí být instalována v uzavřené otopné soustavě zabezpečené expanzním a pojistným zařízením,
 • tělesa musí být instalována v uzavřené otopné soustavě, kde jsou realizována opatření zamezující škodám u těchto zařízení dle VDI 2035,
 • tělesa musí být odborně instalována v uzavřených otopných soustavách, které jsou odborně provedeny podle VDI 2035 s ohledem na ochranu proti škodám způsobeným korozí a vodním kamenem,
 • před zprovozněním těles musí být překontrolováno utažení zaslepovacích zátek a ventilů správným utahovacím momentem,
 • je nutné dodržet tyto hlavní znaky kvality teplonosné látky: rozsah pH 8,5-9,5 (platí pro soustavu neobsahující hliník), celková tvrdost teplonosné látky (obsah Ca + Mg iontů) do 1 mmol/l, solnost v rozmezí 300-500 µS/cm a obsah kyslíku maximálně 0,1 mg/l. Přebytek siřičitanu sodného (pokud je dávkován) nesmí překročit 2mg/l a obsah suspendovaných částí nesmí přesáhnout 5mg/l,
 • uzavřená otopná soustava musí být nepřetržitě naplněna teplonosnou látkou,
 • otopná tělesa jsou určena k vytápění obytných budov, kanceláří a provozů s normální relativní vlhkostí,
 • okolní prostředí, v němž jsou tělesa umístěna, nesmí překračovat svým korozním působením požadavky na úpravu povrchu těles kladené normami DIN 55900-T.1 a DIN 55900-T.2, případně normou EN 442-1,
 • maximální provozní přetlak v otopné soustavě nesmí převyšovat 1 MPa (10 bar), u výrobků KORATHERM 0,4 MPa (4 bar), nejvyšší přípustná provozní teplota je 110°C,
 •  

b) u jakýchkoli vad v důsledku:

 • obvyklého opotřebení,
 • poškození úmyslného nebo z nedbalosti,
 • nedodržení provozních pravidel (instrukcí) nebo návodu k použití,
 • neobvyklých provozních podmínek,
 • nedodržení instrukcí prodávajícího (ústních nebo písemných),
 • nesprávného utažení zaslepovacích zátek nebo ventilů
 • jakéhokoli neschváleného použití (např. jako sluneční kolektory), zásahů, změn či oprav bez souhlasu prodávajícího,

c) u jakýchkoli vad, v případech, že zboží bylo:

 • instalováno v budovách, zařízeních nebo prostorách, kde je zvýšená vlhkost, zejména na veřejných WC, mycích linkách, ve výbězích pro zvířata, krytých bazénech apod.,
 • volně skladováno ve venkovním prostoru,
 • korozně uvnitř poškozeno a tak netěsné díky např. nevhodnému chemickému složení teplonosné látky,
 • deformováno po nevhodném transportu a nebo překročením maximálního provozního přetlaku 1 MPa (10 bar), u výrobků KORATHERM 0,4 MPa (4 bar),

d) u jakýchkoli vad vzniklých při přepravě nebo způsobených manipulací či skladováním u kupujícího či jeho zákazníka,
e) pokud kupující neseznámil svého zákazníka s instrukcemi prodávajícího pro instalaci a užívání výrobku, který způsobil škodu nebo na kterém vznikla škoda či vada,
v případech, kdy zboží bylo zasaženo přírodními vlivy (např. povodeň, požár, zamrznutí atd.).

 

RADIK, KORALUX, KORATHERM
Poskytovaná záruční doba na těsnost a udané hodnoty tepelných výkonů a technických parametrů otopných těles umístěných v teplovodních soustavách se vztahuje na jednotlivé výrobkové řady následovně:

RADIK desková otopná tělesa
 

 • 10 let od data prodeje (platí pro tělesa dodaná po 1.9.2007)


Konvektory KORADO

10 let od data prodeje na těsnost otopného výměníku, 2 roky na celý výrobek

 

KORALUX koupelnová otopná tělesa, KORATHERM designová otopná tělesa
5 let od data prodeje

 

KORALUX – E koupelnová elektrická přímotopná tělesa

2 roky od data prodeje

 

KORATHERM – E designová elektrická přímotopná tělesa

2 roky od data prodeje

 

Výrobce nepřebírá zodpovědnost za deformace a poškození těles způsobené při jejich dopravě, manipulaci a skladování. Záruka se dále nevztahuje na mechanická a jiná poškození vzniklá neodborně provedenou montáží otopných těles ani na škody, které vznikly špatnou elektrickou nebo tepelně technickou instalací. Podrobné provozní a záruční podmínky včetně postupu při reklamacích jsou uvedeny v obchodně dodacích podmínkách společnosti KORADO, a.s.

Společnost KORADO, a.s. si vyhrazuje právo na změnu technických specifikací bez předchozího upozornění.

 

Lokální větrací jednotky

Společnost KORADO, a.s., poskytuje na přístroje zákonnou záruku 2 roky, přičemž tato záruka platí jenom za předpokladu odborné instalace přístroje a správného zacházení s přístrojem.

Prohlášení o shodě

Lokální větrací a rekuperační jednotky odpovídají ustanovení směrnice 1999/5/EU Rady Evropské unie.

Tento web používá soubory cookie.

Soubory cookie používáme k personalizaci obsahu a reklam, poskytování funkcí sociálních médií a analýze naší návštěvnosti. Informace o vašem používání našich stránek také sdílíme s našimi partnery v oblasti sociálních médií, reklamy a analýzy, kteří je mohou kombinovat s dalšími informacemi, které jste jim poskytli, nebo které shromáždili při vašem používání jejich služeb.

Nastavení
Povolit vše